Algemene bepalingen

Home » Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen verhuur

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Hartstad Makelaars, hierna te noemen ‘Makelaar’, sluit met haar Opdrachtgever, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’.
2. Onder bemiddeling wordt verstaan: de inspanningsverplichting van Makelaar gericht op het tegen betaling van een bemiddelingsvergoeding (courtage) door Opdrachtgever in contact brengen van Opdrachtgever met potentiële verhuurder(s), opdat Opdrachtgever met een verhuurder van een woonruimte een huurovereenkomst sluit, waaronder is begrepen de begeleiding door Hartstad Makelaars bij bezichtiging(en) van een of meer woonruimte(n) als bedoeld in artikel 7:425 BW.
3. Onder bemiddelingsvergoeding of courtage wordt verstaan de door Opdrachtgever aan Hartstad Makelaars verschuldigde tegenprestatie voor diens bemiddelingswerkzaamheden.
4. Bepalingen die afwijken van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene bemiddelingsvoorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
6. De door Hartstad Makelaars te vervaardigen c.q. door Opdrachtgever verstrekte schriftelijke adviezen, documenten, (taxatie)rapporten, onderzoeken, e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als ‘de bescheiden’. Onder ‘de bescheiden’ worden verstaan schriftelijke stukken en op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op usb-sticks of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. Indien Opdrachtgever bestaat uit twee of meer (rechts)personen zijn zij jegens Hartstad Makelaars hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens Hartstad Makelaars.
8. Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9. Indien Hartstad Makelaars niet binnen bekwame spoed nakoming door Opdrachtgever verlangt, laat dit het recht op nakoming van Hartstad Makelaars onverlet.
10. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene bemiddelingsvoorwaarden niet aan hem ter hand gesteld zijn indien Hartstad Makelaars deze algemene bemiddelingsvoorwaarden al eerder bij een andere transactie aan Opdrachtgever ter hand gesteld heeft.
11. Hartstad Makelaars behoudt zich het recht voor om bij gewijzigde regelgeving de algemene bemiddelingsvoorwaarden van Hartstad Makelaars te wijzigen.

 Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten

1. Mondelinge afspraken binden Hartstad Makelaars eerst nadat deze schriftelijk door Hartstad Makelaars zijn bevestigd dan wel zodra Hartstad Makelaars met instemming van Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene bemiddelingsvoorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Hartstad Makelaars bindend.

Artikel 3: Verplichtingen van Opdrachtgever, verschuldigdheid van courtage

1.    Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Hartstad Makelaars gewenste vorm aan Hartstad Makelaars ter beschikking worden gesteld.
2. Opdrachtgever zal in alle opzichten zijn medewerking verlenen aan een deugdelijke uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst. Opdrachtgever zal niets doen en/of nalaten dat een deugdelijke uitvoering van deze overeenkomst belemmert of kan belemmeren.
3. Indien Opdrachtgever de woning aan derden in gebruik geeft of verhuurd, waarvan Opdrachtgever de gegevens van Hartstad Makelaars (mede) heeft verkregen of via Hartstad Makelaars in contact is gekomen met deze derden, is Opdrachtgever de courtage aan Hartstad Makelaars verschuldigd, ongeacht of de huurovereenkomst door bemiddeling van Hartstad Makelaars tot stand is gekomen en ongeacht of de bemiddelingsovereenkomst is geëindigd met Hartstad Makelaars.
4. Indien door welke oorzaak dan ook de door Hartstad Makelaars aangebrachte kandidaten niet gaan wonen in de woning voor welke door de bemiddeling door Hartstad Makelaars een huurovereenkomst tot stand is gekomen, of indien de huurovereenkomst voor deze woning wordt beëindigd, vernietigd of ontbonden, blijft Opdrachtgever gehouden de courtage te betalen en heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie daarvan.
5. Indien de Opdrachtgever een woonruimte wenst te verhuren waarvoor een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden de courtage te voldoen ongeacht of de vergunning is of zal worden verleend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Hartstad Makelaars gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging c.q. de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 Artikel 4: Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in de administratie van Hartstad Makelaars. Opdrachtgever geeft toestemming aan Hartstad Makelaars om deze gegevens op te slaan. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend door Hartstad Makelaars gebruikt ten behoeve van de uitvoering van door haar met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en/of hieraan gerelateerde zaken;

 Artikel 5: Termijnen 

1.  Opgegeven termijnen waarbinnen door Hartstad Makelaars de werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de bescheiden en/of diensten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Hartstad Makelaars haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Hartstad Makelaars is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van Opdrachtgever - vooruitbetaling of zekerheid van Opdrachtgever te verlangen, alvorens met de te verrichten werkzaamheden te starten althans deze voort te zetten.

Artikel 6: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Hartstad Makelaars is gehouden de bemiddelingsovereenkomst op deskundige, zorgvuldige wijze en conform de hiervoor in haar branche geldende maatstaven uit te voeren.
2. Hartstad Makelaars kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen.

3. Hartstad Makelaars zal de huurprijs adviseren conform het markthuurprijsprincipe berekenen ofwel bepalen aan de hand van wat er in de markt voor wordt betaald. Deze huur kan afwijken van de berekening volgens het puntensysteem. Hartstad Makelaars voert een dergelijke berekening alleen uit op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever tegen een aanvullende betaling. Indien er geen aanvullende betaling door Opdrachtgever wordt verricht dan vloeit daaruit voort dat de huur is geadviseerd conform het markthuurprijsprincipe.

Artikel 7: Duur overeenkomst, inspanningsverplichting Hartstad Makelaars

1. Een overeenkomst tot bemiddeling loopt voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De bemiddeling is ten allen tijde een inspanningsverplichting van Hartstad Makelaars en geen resultaatsverplichting. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit Opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Hartstad Makelaars, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.

 Artikel 8: Einde en opzegging van de bemiddelingsovereenkomst

1. Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het overigens bepaalde in deze algemene bemiddelingsvoorwaarden, eindigt de bemiddelingsovereenkomst onder meer door:
a. vervulling van de overeenkomst door Hartstad Makelaars;
b. opzegging door Opdrachtgever;
c.  opzegging door Hartstad Makelaars.
2. De overeenkomst is vervuld zodra het beoogde resultaat is bereikt.
3. Opdrachtgever en Hartstad Makelaars zijn bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
4. Partijen kunnen aan de beëindiging van de overeenkomst door opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd vanwege het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen door de andere partij en deze partij nog een redelijke termijn heeft gekregen om na te komen.

Artikel 9: Reclames en klachten

1. Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van bescheiden, zoals de (concept-) huurovereenkomst van Hartstad Makelaars tot controle van deze bescheiden over te gaan. Eventuele onvolkomenheden dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden schriftelijk aan Hartstad Makelaars te worden gemeld. Indien de Opdrachtgever niet binnen 2 dagen reageert wordt ervan uitgegaan dat de huurovereenkomst door de Opdrachtgever akkoord is bevonden.
2. Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden c.q. de verleende diensten - dienen per aangetekend schrijven uiterlijk binnen 2 weken na ontdekking dan wel nadat Opdrachtgever deze redelijkerwijs had moeten ontdekken door Opdrachtgever aan Hartstad Makelaars te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op eventuele gebreken in de prestatie van Hartstad Makelaars.

 Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Indien Hartstad Makelaars bemiddelt bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder is Hartstad Makelaars nimmer partij bij de huurovereenkomst en is zij niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van de huurovereenkomst. Hartstad Makelaars is in geen geval aansprakelijk voor de schade van Opdrachtgever die het gevolg is van de situatie dat de  huurprijs en/of de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in overeenstemming zijn met de wet tenzij opdracht is verstrekt als bedoeld in artikel 6.3 van deze algemene voorwaarden.
2. Hartstad Makelaars kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht met inachtneming van deze algemene voorwaarden, maar is niet aansprakelijk voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Hartstad Makelaars, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden.
3. Hartstad Makelaars is eveneens niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of het nalaten hiervan door de andere partij bij de door bemiddeling van Hartstad Makelaars tot stand gekomen huurovereenkomst.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste grove roekeloosheid van Hartstad Makelaars.
6. De aansprakelijkheid van Hartstad Makelaars is ten alle tijde – ook in geval van de omstandigheden zoals in lid 4 bepaald - beperkt tot de hoogte van de door Hartstad Makelaars aan Opdrachtgever voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen courtage.
7. Hartstad Makelaars is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele schade en/of gebreken aan de woning die bij de aanvaarding door opdrachtgever van de woning aanwezig is. Het is aan opdrachtgever zelf de woning te controleren op eventuele schade en/of gebreken en zo nodig de verhuurder daarop aan te spreken;

 Artikel 11: Betaling

1. Opdrachtgever machtigt Hartstad Makelaars om de betaling van de huurders van de eerste huurtermijn vermeerderd met de borg bevrijdend te (laten) plaatsvinden op de bankrekening van Hartstad Makelaars.

2. Opdrachtgever machtigt Hartstad Makelaars om de door haar aan Hartstad Makelaars verschuldigde vergoeding vermeerderd met btw te verrekenen met de huurtermijn en/of borg die door de Huurders van Opdrachtgever op de rekening is voldaan.

3. Indien Hartstad Makelaars de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding niet heeft kunnen verrekenen, dan dient Opdrachtgever al hetgeen hij aan Hartstad Makelaars verschuldigd is te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn. Bij niet tijdige betaling:
- zal Opdrachtgever aan Hartstad Makelaars een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd;
- zal Opdrachtgever, na daartoe door Hartstad Makelaars te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van € 40,00
4. Al hetgeen Opdrachtgever aan Hartstad Makelaars verschuldigd is wordt door Opdrachtgever tijdig voldaan zonder enig beroep op korting, opschorting, verrekening of ongedaan making
5. Ter keuze van Hartstad Makelaars kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een aanspraak tot schadevergoeding.
6. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Hartstad Makelaars bevoegd de nakoming van de jegens Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Hartstad Makelaars het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen.
7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 Artikel 12: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen Opdrachtgever en Hartstad Makelaars gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop Opdrachtgever:

a.  in staat van faillissement wordt verklaard;

b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 13: Bevoegde rechter, toepasselijk recht

1. Op de tussen Hartstad Makelaars en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Hartstad Makelaars, voor zover de wet zich daar niet dwingendrechtelijk tegen verzet, de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Hartstad Makelaars is gevestigd.

Waarom kiezen voor Hartstad Makelaars?

Volledige ontzorging

Persoonlijke aanpak

Hands-on mentaliteit

Full-service Vastgoedbeheer

Professionele foto's

Expat gericht

Verhuur of beheer van je woning?

Wil je je woning verhuren? Het beheer uitbesteden? Meld je woning direct aan bij Hartstad Makelaars

Handig om te weten bij woningverhuur

Regelgeving omtrent verhuur

Tijdelijke je woning verhuren

Woning verhuren aan Hartstad Makelaars

Screening van huurders

Waarom Hartstad Makelaars

Zeer uitgebreid netwerk in Zwolle en omgeving

Woonruimte gemiddeld binnen 2 weken verhuurd

Betrouwbare, grondig gescreende huurders

Onze dienstverlening is altijd op basis van No-cure / No-Pay

Unieke woning presentatie met professionele foto’s en video

Altijd goed bereikbaar en persoonlijk contact